Dagordning Årsmöte

Jäckviks Skoterförening  (JSF) Årsmöte 2016 – Kallelse  

Org.nr: 897002-0007                                                                                  

Tid:     Lördagen den 5 november 2016  kl. 15.00
Plats:  Jäckviksgården                                                                                                

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet

6. Godkännande av dagordningen

7. Föredragning av förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Godkännande av Verksamhetsberättelse 2015/16 Bilaga 1

12. Godkännande av Verksamhetsplan 2016/17 inkl.budget Bilaga 2

13. Fastställande av medlems- och ledlicensavgifter att gälla under verksamhetsåret 2016/17

Val till styrelse och kommitte’er

14. Val av styrelseordförande för en tid av 1 år

15. Val av 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år

16. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 2 år 17. Ledkommitte’en – val av 3 ledamöter för en tid av 1 år

18. Pimpelkommitte’en – val av ordförande samt av 2 ledamöter för en tid av 1 år

19. Längdskidkommitte’en –val av ordförande samt 1 ledamot för en tid av 2 år 20. Val av revisor

21. Val av valberedning - 1 ledamot för en tid av 2 år

22. Allmän information om föreningen

a) Dagsläget för garage och förrådsprojektet

Inriktningsbeslut under förutsättning att finansierings-och lokaliseringsfrågorna kan

lösas. Se § 22 c i årsmötesprotokoll 2013.

b) Skoterled Jäckvik-Adolfström genom nationalparken - Information.

c) Villkorat beslut om att ett visst antal bindande anmälningar avseende ledlicenser

skall ha inkommit till 2016-12-15. Detta som en förutsättning för att JSF skall våga

starta verksamheten säsongen 2016/17.

23. Ersättningar

24. Beslut om att anordna pimpeltävling påskdagen 2017-04-16

25 Övriga frågor – Bör anmälas till ordföranden i förväg olof.juntti@telia.com

26. Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på JSF.s hemsida www.jackvik.se

27. Tid för nästa årsmöte lördagen den 4 november 2017

28 Årsmötets avslutande

Bilagor till denna kallelse/dagordning

1. Verksamhetsberättelse 2015/16

2. Valberedningens förslag